Važno

 

Podnositelj Zahtjeva (odgovorna osoba u pravnoj osobi) dužan je potpisati Izjavu o točnosti podataka kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje ispravnost podataka.

U izjavi se posebno naglašava da plaće radnika za koje se traži potpora nisu financirane ili sufinancirane iz javnih izvora te da je klub koji traži potporu član nacionalnog športskog saveza (izravno ili neizravno putem članstva u športskim savezima na razini JLP(R)S-a).

U slučaju otkrivanja netočnih podataka Središnji državni ured za šport će raskinuti ugovor s korisnikom i zatražiti povrat sredstava isplaćenih temeljem ugovora.

 

Prethodna strana...